Hållbarhetsbyrån som framtidssäkrar ditt företag

Vägledning till hållbarhet i affärsutveckling

Devolut vägleder företag att bli mer hållbara. Långsiktiga satsningar ger hållbar lönsamhet.

Devolut tar fram de insatser som ger störst effekt på ditt företags påverkan kring miljö, samhälle och på er ekonomi. Det sker genom kartläggning av verksamheten kopplat till hållbarhetsfrågor och workshop som ska leda till en handlingsplan. Det kan även innebära seminarier som kommer att involvera medarbetare. Ingen kedja är starkare än den svagaste länken, ju fler som är engagerade och förstår varför satsningar görs, desto snabbare och enklare sker en förändring.

Steg 1
Kartläggning

Under kartläggningen tittar vi på er verksamhet, affär och omvärld ur ett hållbarhetsperspektiv för att beskriva ett nuläge som identifierar vad hållbarhet handlar om för just er verksamhet.

Steg 2
Handlingsplan

Utifrån nuläget tar vi tillsammans fram en handlingsplan med en tydlig målbild och som visar vad som ska göras, när och inte minst varför.

Steg 3
Genomförande

Vi finns med som stöd genom hela processen med att genomföra och och följa upp de åtgärder handlingsplanen pekade ut för en hållbar omställning.

Ett genomtänkt hållbarhetsarbete stärker ditt varumärke

Vill du också minska materialkostnader, stärka relationen med kunder, hantera risker och utforska nya intäktsströmmar? 

Ett genomtänkt och äkta hållbarhetsarbete stärker ditt varumärke, attraherar kunder, gör dig förberedd på utökade lagkrav, upphandlingskrav och dessutom bidrar arbetet till en bättre framtid. Hållbara företag blir mer attraktiva för duktiga medarbetare och investerare. Att skapa lönsamma affärer som samtidigt gör gott för världen är ett vinnande koncept. Det är att bygga framtidens företag!

Devolut är en hållbarhetsbyrå som arbetar utifrån en enkel modell för att vägleda företag och organisationer att ställa om sin verksamhet till att bli långsiktigt hållbar. Metodiken fungerar för alla typer av verksamheter, vare sig ni börjar helt från början med hållbarhetsutveckling eller om ni har kommit en bit på vägen. Målet är att utveckla ett hållbart företag och driva verksamheten i riktning mot de globala målen – oavsett varifrån ni startar.

För en hållbar utveckling

Alla behövs för att målen ska bli verklighet, det är tillsammans vi skapar skillnad!

Globala målen

Devolut utgår alltid från de globala målen för en hållbar utveckling. De kan delas upp i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och de globala målen innefattar alla tre dimensioner.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet kan ses som en förutsättning för såväl social som ekonomisk hållbarhet. Ekologisk hållbarhet innebär att jordens biologiska och geologiska system ska fungera och brukas hållbart för att minska klimatpåverkan och skapa cirkulära lösningar.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om människors välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. Social hållbarhet ligger till grund för att en ekonomisk hållbarhet ska vara möjlig.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet kan ses som en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Det innebär att använda, vårda och underhålla resurser för att skapa långsiktigt hållbara värden genom bättre utnyttjande, återanvändning och återvinning av såväl förnyelsebara som icke förnyelsebara resurser.

Agenda 2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. FN beskriver hållbar utveckling som att dagens behov måste tillfredsställas utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Agenda 2030 ska minska fattigdom, orättvisor, ojämlikheter och även lösa klimatkrisen till år 2030. Alla världens länder inkluderas i arbetet för en hållbar värld. För att uppnå målen krävs det att både regeringar, privat sektor, civilsamhälle och medborgare samarbetar.

Om Sofia

Om Sofia

Sofia Mårdh startade Devolut för att påverka fler att göra skillnad och bidra till en hållbar värld. Hon vägleder, utvecklar och hjälper företag att agera hållbart för en bättre framtid. Genom ökad kunskap och vägledning blir företagen mer konkurrenskraftiga på marknaden och mer attraktiva som arbetsgivare genom att aktivt och systematiskt inkludera hållbarhet i sin affärsutveckling.

Sofia är utbildad hållbarhetsstrateg och har flera års erfarenhet som hållbarhetschef och förändringsledare. Hon trivs som allra bäst i rollen som brobyggare mellan intressenter och utförare – att förverkliga idéer som gör skillnad både för människor och för samhället.

”En avgörande förmåga för att lyckas i hållbarhetsarbete är att sätta strålkastaren på det som är viktigt. Världen är alltmer komplex och det är lätt att tappa bort sig, våga välja, våga samarbeta och våga be om hjälp! Det är tillsammans vi skapar skillnad.”

Sofia Mårdh

Kontakta Sofia

Hör av dig så lägger vi upp en plan för att inkludera hållbarhet i er affärsutveckling.