Skip to main content

Hållbarhetsbyrån som framtidssäkrar ditt företag

Vägledning till hållbar utveckling

Devolut vägleder företag och verksamheter att bli mer hållbara.

Vad handlar hållbar omställning om för din verksamhet? Det analyserar Devolut tillsammans med dig. Kärnan i våra uppdragsgivares hållbarhetsarbete blir tydlig genom kartläggning av verksamheten kopplat till framförallt miljö och klimat, mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter och antikorruption. Vi identifierar de insatser som ger långsiktig och stor effekt på hur ditt företag påverkar miljö, klimat och samhälle och ger en hållbar ekonomi i företaget.

Steg 1
Kartläggning

Under kartläggningen går vi igenom er verksamhet och omvärld för att beskriva ett nuläge som identifierar vad hållbarhet handlar om för just er. Vi gör en mappning av nuläge, väsentlighetsanalys och intressentdialog. Kartläggningen ger också en tydlig bild av risker som finns i företaget.

Steg 2
Handlingsplan

Utifrån nuläget tar vi tillsammans fram en handlingsplan för de insatser som ger långsiktig och stor effekt på hur ditt företag påverkar miljö, klimat och samhälle. Planen har en tydlig målbild och som visar vad som ska göras, när det ska göras och inte minst varför.

Steg 3
Genomförande

Vi finns med som stöd genom hela processen: att genomföra och och följa upp de åtgärder handlingsplanen pekade ut för en hållbar omställning.

Ett genomtänkt hållbarhetsarbete stärker ditt varumärke

Vill du också minska materialkostnader, stärka relationen med kunder, hantera risker och utforska nya intäktsströmmar? 

Ett genomtänkt och äkta hållbarhetsarbete stärker ditt varumärke, attraherar kunder och gör dig förberedd på nya lagkrav och upphandlingskrav. Dessutom bidrar arbetet till en bättre framtid. Hållbara företag är mer attraktiva för duktiga medarbetare och för investerare. Att utveckla lönsamma affärer som samtidigt gör gott för världen är ett vinnande koncept. Det är att bygga framtidens företag!

Detta kan Devolut hjälpa dig med:

  • Kartläggning och handlingsplan
  • Väsentlighetsanalys
  • Intressentdialog
  • Uppförandekod för medarbetare
  • Leverantörskod
  • Integrera hållbarhet i affärsmodellen

Devolut kan även bidra med kunskaper om cirkulär ekonomi, samhällsengagemang och samarbeten, hållbarhetskommunikation, anti-korruption och riskhantering.

För en hållbar utveckling

Alla behövs för att målen ska bli verklighet, det är tillsammans vi skapar skillnad!

Globala målen

Hur ni pratar hållbarhet hos er kommer att visa sig på vägen. Viktigast är att börja arbetet och tänk på att genom att aktivt och systematiskt inkludera hållbarhet i affärsutvecklingen skapas störst värde!

Devolut utgår gärna från de globala målen för en hållbar utveckling. De kan delas upp i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och är beroende av varandra.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet kan ses som en förutsättning för såväl social som ekonomisk hållbarhet. Ekologisk hållbarhet innebär att jordens biologiska och geologiska system ska fungera och brukas hållbart för att minska klimatpåverkan och skapa cirkulära lösningar.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om människors välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. Social hållbarhet ligger till grund för att en ekonomisk hållbarhet ska vara möjlig.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet kan ses som en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Det innebär att använda, vårda och underhålla resurser för att skapa långsiktigt hållbara värden genom bättre utnyttjande, återanvändning och återvinning av såväl förnyelsebara som icke förnyelsebara resurser.

Agenda 2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. FN beskriver hållbar utveckling som att dagens behov måste tillfredsställas utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Agenda 2030 ska minska fattigdom, orättvisor, ojämlikheter och även lösa klimatkrisen till år 2030. Alla världens länder inkluderas i arbetet för en hållbar värld. För att uppnå målen krävs det att både regeringar, privat sektor, civilsamhälle och medborgare samarbetar.

Om Sofia

Om Sofia

Sofia Mårdh startade Devolut för att påverka fler att göra skillnad och bidra till en hållbar värld.

Sofia är utbildad hållbarhetsstrateg och har flera års erfarenhet som hållbarhetschef och förändringsledare. Hon trivs som allra bäst i rollen som brobyggare mellan intressenter och utförare – att förverkliga idéer som gör skillnad både för människor och för samhället.

”En avgörande förmåga för att lyckas i hållbarhetsarbete är att sätta strålkastaren på det som är viktigt. Världen är alltmer komplex och det är lätt att tappa bort sig, våga välja, våga samarbeta och våga be om hjälp! Det är tillsammans vi skapar skillnad.”

Sofia Mårdh

Kontakta Sofia

Vill du boka ett förutsättningslöst möte, veta mer hur just er kickstart mot hållbarhet kan genomföras eller har frågor om Devolut?

Du alltid välkommen att höra av dig!